Obchodní podmínky

Provozovatel: Ing. Filip Fárek

Adresa: Hraničky 682, Štramberk, 74266

IČ: 76307581

Email: info@filipstattoo.cz

Tel.: 777625788

(dále jen „prodávající“)   

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese filipstattooshop.cz .

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese filipstattooshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Na základě objednávky zákazníka učiněné na webu provozovatel vystaví zákazníkem objednaný dárkový poukaz, který zákazníkovi předá nebo odešle neprodleně po zaplacení ceny dárkového poukazu zákazníkem. Způsob předání a platby si zákazník určí v objednávce.

Provozovatel akceptuje tyto platby:

 •   Na účet provozovatele č.ú.670100-2212083249/6210,  VS dle čísla objednávky
 •   V hotovosti při osobním převzetí na pobočce Hraničky 682, Štramberk, 74266
 •   Bezhotovostně při osobním převzetí na pobočce Hraničky 682, Štramberk, 74266 (Visa, Mastercard, Maestro, V PAY, mobil s technologií NFC)

Provozovatel akceptuje tyto způsoby předání:

 • Osobní předání na pobočce
 • Zaslání elektronicky
 1. Provozovatelem vystavený dárkový poukaz je přenositelný.
 2. Dárkový poukaz má neomezenou platnost.
 3. Dárkový poukaz je spotřebován okamžikem jeho využití u podnikatele.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití, odcizení či poškození dárkového poukazu.
 5. Zákazník není oprávněn zasahovat do podoby a obsahu dárkového poukazu, tento jakkoliv měnit, kopírovat, distribuovat, reprodukovat, publikovat. Zákazník nese veškerou odpovědnost za škodu vzniklou neoprávněným užitím dárkového poukazu či zásahem do obsahu či grafického provedení dárkového poukazu.
 6. Zákazník je povinen při užívání webu dodržovat právní předpisy a tyto obchodní podmínky.
 7. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek webu není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 8. Dárkový poukaz nelze směnit zpět za peníze.
 9. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po dokončení objednávky.
 13. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 14. Poukaz lze použít pouze na nové tetování, ne na opravu či předělávku.
 15. Dárkový poukaz lze použít na pokrytí zálohy na rezervaci termínu. V tomto případě, není potřeba zasílat rezervační zálohu na účet.